Pytania i odpowiedzi

 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej
  e-mail: konkurs-zlota11@sarp.warszawa.pl do dnia: 01.11.2017 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 03.11.2017 r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych
  na e-mail: konkurs-zlota11@sarp.warszawa.pl do dnia: 17.11.2017 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 20.11.2017 r.

03.11.2017

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

W dokumentacji dostępnej na stronie ZGN brakuje załączników 8 – mapka inwentaryzacja itd

ODPOWIEDŹ:

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z Załącznikiem nr 8 do regulaminu dostępna jest na stronie konkursu tj. http://konkurs-zlota11.sarp.warszawa.pl

PYTANIE 2

Na stronie SARPu dotyczącej tego konkursu nie ma nic, a link ze strony ZGN każde zalogować się

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

PYTANIE 3

Jakim terenem dysponujemy? Czy jest możliwe wyjście elementami stałymi typu słup itd w obszar pasażu i ile?

ODPOWIEDŹ:

Nie jest możliwe wyjście z elementami stałymi w obszar pasażu Wiecha. W pasażu Uczestnik konkursu może zaproponować jedynie lokalizację czasową elementów mobilnych, lecz nie będą one wchodziły w zakres realizacji inwestycji oraz dokumentacji o których mowa w rozdziale 2 punkt 5 i 6 Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 4

Czy konkurs obejmuje zachodnią północna i wschodnią elewację? – strona 20 Regulaminu. A nie północną, zachodnią i południową? Czy na pewno wschodnią? 

ODPOWIEDŹ:

Konkurs obejmuje wszystkie elewacje znajdujące się na działce 63/1 z obrębu 5-03-10.

Na stronie 20 Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.2. ppkt 1) nastąpił błąd edycyjny w określeniu elewacji do opracowania.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Regulaminu konkursu pkt 2.2. ppkt 1).

Nowy zapis brzmi:

„1) Widok proponowanej modernizacji wszystkich tj. północnej, południowej i zachodniej elewacji kondygnacji 0 i +1 (antresola) budynku przy Złotej 11 w skali 1: 50 na dostarczonej inwentaryzacji elewacji (Załącznik nr 8a do Regulaminu). Na widoku należy oznaczyć wszystkie elementy projektowane i adaptowane. Dopuszcza się dzielenie na fragmenty widoku elewacji w celu dopasowania do plansz 100×70 cm w sposób zachowujący ciągłość oglądu zaproponowanej koncepcji.”

PYTANIE 5

Czy istnieją jakiekolwiek wytyczne z Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Warszawy?

ODPOWIEDŹ:

Nie istnieją jakiekolwiek wytyczne Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Warszawy.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający w kwocie 100 tys zł przewidzianej jako maksymalny budżet dla opracowania projektu przebudowy elewacji bierze pod uwagę również przebudowę funkcji wnętrza, z projektami branżowymi? Strona 12 Regulaminu – przedmiot konkursu dopuszcza zmianę funkcji, zabudowę antresoli, co docelowo generować będzie konieczność wykonania skomplikowanych oraz drogich opracowań branżowych – projekty instalacji w tym wentylacji, klimatyzacji etc.

ODPOWIEDŹ:

Kwota 100.000-zł brutto obejmuje projekt budowlany i projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiary i kosztorysy w zakresie elewacji budynku. Kwota powyższa nie obejmuje konieczności sporządzenia ewentualnych innych projektów branżowych.

Projekty branżowe instalacji, o ile konieczność ich sporządzenia będzie wynikała z zaproponowanej koncepcji, będą wycenione na etapie negocjacji przez Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa została uznana za najlepszą.